Medycyna

Leki nootropowe.

Zwiększają czynność integracyjną mózgu, nie działają przeciwpsycho- tycznie. S. Środki psychozotwórcze (psychozomimetyczn e).

Są to trucizny oun, które w małych dawkach wywołują u człowieka silne zaburzenia psychiczne podobne do występujących w psychozach, m.in. halucynacje, zespoły urojeniowe, silne objawy pobudzenia psychoruchowego lub depresji. Nie mają one zastosowania leczniczego, a wyłącznie znaczenie toksykologiczne.

Czytaj dalej

Narkotyczne leki przeciwbólowe

Leki te stosuje się w premedykacji ze względu na ich silne działanie uspokajające i przeciwbólowe. Najczęściej stosuje się pozajelitowo chlorowodorek morfiny w dawce 10–20 mg lub petydynę (Dolargan) w dawce 50-100 mg. Oba leki mogą również wywierać działanie niepożądane. Działając synergicznie ze środkami znieczulającymi ogólnie, przedłużają okres budzenia się ze znieczulenia.

Czytaj dalej

Powstanie uszkodzeń w określonej strukturze mózgu

Powstanie uszkodzeń w określonej strukturze mózgu może spowodować powstanie zmian w czynności wielu nawet bardzo odległych struktur mózgu. Wykazano to doświadczalnie przez uszkadzanie poszczególnych grup komórek nerwowych w różnych częściach mózgu.

Przenoszenie impulsów elektrycznych między zakończeniami włókien nerwowych oun odbywa się za pomocą swoistych mechanizmów biochemicznych.

Czytaj dalej

Powyżej opisane hipotezy

Stwierdzono, że środki znieczulające ogólnie zwiększają siłę wiązania się cząsteczek substancji chemicznych w komórce poprzez wpływ na wiązania van der Waalsa. Wysunięto więc przypuszczenie, że to zjawisko może być ważnym czynnikiem tłumaczącym mechanizm znieczulenia ogólnego.

Powyżej opisane hipotezy można nazwać fizycznymi teoriami znieczulenia ogólnego, gdyż tłumaczą mechanizm znieczulenia ogólnego przez stwierdzone zmiany fizyczne w komórce wywołane przez środki znieczulające ogólnie. Teorie biochemiczne tłumaczą mechanizm znieczulenia ogólnego przez zmniejszenie procesów utleniania i zaburzenie fosforylacji utleniającej w neuronach mózgowych. Wiele jednak środków, które nie powodują znieczulenia ogólnego, w tym niektóre leki nasenne i psychotropowe, również wywołują podobne zjawiska w mózgu.

Czytaj dalej

Przedawkowanie glutetimidu

Zatrucie ostre. Przedawkowanie glutetimidu prowadzi do zatrucia ostrego powodującego częściej śmierć niż zatrucie barbituranami. Głównym objawem zatrucia ostrego jest śpiączka, podczas której występują skurcze mięśni twarzy oraz okresowo wzmożone napięcie mięśni kończyn. Następuje zahamowanie perystaltyki jelit i atonia pęcherza moczowego. U większości zatrutych występuje rozszerzenie źrenic. Leczenie jest podobne do leczenia zatrucia barbituranami.

Czytaj dalej

Neuroleptyki pochodne fenotiazyny

Wprawdzie neuroleptyki pochodne fenotiazyny nie powodują uzależnienia charakterystycznego dla narkotycznych leków przeciwbólowych, jednak po bardzo długim ich stosowaniu obserwowano niekiedy słabo wyrażone objawy abstynencji po zaprzestaniu ich stosowania. Stwierdzono też powolne wytwarzanie się tolerancji na ich działanie uspokajające, hipotensyjne oraz zaburzenia pozapiramidowe.

Czytaj dalej

LEKI PSYCHOTROPOWE

Lekami psychotropowymi nazywamy leki, które wpływają na czynności psychiczne – procesy intelektualne (myślenie, uczenie się, pamięć) i stany emocjonalne. Leki te zastosowane u chorych mają właściwości normalizowania zaburzeń psychicznych lub łagodzenia objawów chorób psychicznych.

Leki psychotropowe zmieniają czynność ośrodków nerwowych mózgu i rdzenia kręgowego. Niektóre z nich działają ponadto na układ autonomiczny, a w konsekwencji zmieniają też czynność wielu innych narządów. Leki psychotropowe znalazły zastosowanie nie tylko w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych, lecz także w zaburzeniach czynności innych układów i narządów. Ta wielostronność działania farmakologicznego powoduje, że leki psychotropowe mają liczne działania niepożądane. Wiele leków psychotropowych działa poza tym silnie toksycznie. Obecnie mamy kilkaset leków psychotropowych, z których kilkadziesiąt znalazło powszechne zastosowanie w leczeniu. Leki psychotropowe dzielimy na różne grupy, głównie w zależności od rodzaju działania farmakologicznego i zastosowania leczniczego.

Czytaj dalej

Natomiast nierzadko zdarza się zatrucie przewlekłe

Natomiast nierzadko zdarza się zatrucie przewlekłe po długotrwałym podawaniu dużych dawek związków bromu, zwłaszcza u chorych z zaawansowaną miażdżycą naczyń mózgowych oraz u alkoholików. Zatrucie przewlekłe związkami bromu jest określane niekiedy jako bromica (bromismus). W zatruciu obserwuje się przede wszystkim zaburzenia psychiczne w postaci zahamowania czynności umysłowych, stanów depresyjnych i urojeń. Zespół tych zaburzeń nazywa się psychozą bromową. W bromicy występują ponadto nudności oraz utrata łaknienia prowadząca do wychudzenia i odwodnienia, zmiany skórne, w postaci rumienia zapalnego, trądzika (acne biomala), zmian pęcherzykowych, przypominających czasem objawy skórne kiły. Leczenie zatrucia przewlekłego polega na doustnym stosowaniu chlorków w postaci chlorku sodowego lub chlorku amonowego oraz leków moczopędnych saluretycz- nych.

Czytaj dalej

Morfina

Morfina bardzo silnie zwęża źrenice. Działanie to jest również pochodzenia ośrodkowego. Zjawisko to jest ważnym objawem rozpoznawczym wskazującym, że chory jest pod działaniem morfiny. Bardzo zwężone źrenice są jednym z typowych objawów zatrucia morfiną. Innym działaniem ośrodkoY/ym morfiny jest hamowanie ośrodka oddechowego. Śmierć w ostrym zatruciu morfiną jest spowodowana porażeniem tego ośrodka. Dawki lecznicze morfiny zmniejszają częstość oddechów, ich objętość i wymianę gazową. Morfina hamuje ośrodek oddechowy przez zmniejszenie jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla.

Czytaj dalej

Halotan

Właściwości. Halotan (Halothane, Halan, Narcotan) jest niepalną, bardzo aktywną chemicznie cieczą reaguje z wieloma metalami, bardzo dobrze rozpuszcza się w gumie, dlatego podczas podawania halotanu należy stosować rury z polietylenu, z którym halotan nie reaguje.

Losy w organizmie i mechanizm działania. Halotan ulega tylko częściowo przemianom w organizmie. 80% halotanu wydala się przez drogi oddechowe w stanie nie zmienionym, 20% zaś w postaci kwasu trifluoro- octowego z moczem. Halotan szybko wywołuje znieczulenie ogólne, szybko również następuje budzenie po przerwaniu jego podawania.

Czytaj dalej

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu

Wbrew rozpowszechnionemu mniemaniu alkohol etylowy nie może być używany jako lek w chorobie wieńcowej z powodów wyjaśnionych w opisie jego działania na układ krążenia. Podobnie mylne jest przekonanie, że alkohol etylowy pobudza płciowo. Działając ośrodkowo znosi tylko zahamowanie wynikające z obowiązujących nakazów obyczajowych. U zwierząt, u których wpływy psychologiczne nie występują, alkohol etylowy hamuje aktywność płciową.

Czytaj dalej

LEKI PRZECIWBÓLOWE

Ból jest zjawiskiem występującym na skutek podrażnienia receptorów czuciowych przez bodźce środowiska zewnętrznego lub nieznane dotąd czynniki powstające w tkankach na skutek procesu chorobowego. Nie znamy dotychczas substancji, które powodują powstawanie i przenoszenie impulsów we włóknach nerwów czuciowych, wywołujących ból.

Substancjami wywołującymi ból są m.in. histamina, 5-hydroksytrypta- mina (serotonina) i bradykinina. Nie udowodniono jednak, że biorą one udział w przenoszeniu impulsów bólowych. Impulsy bólowe powstają prawdopodobnie na skutek podrażnienia zakończeń czuciowych przez nieznane związki chemiczne. Są one przenoszone przez nerwy czuciowe do korzeni tylnych rdzenia kręgowego przy udziale neuropeptydu, zwanego substancją P, i stąd do wzgórza, a następnie do kory mózgu. Organizm reaguje na odczuwany ból zmianami m.in. czynności układu sercowo-na- czyniowego, czynności mięśni gładkich i gruczołów potowych. Wskazuje to, że ból wpływa na układ autonomiczny.

Czytaj dalej

Pochodne propandiolu

Najczęściej stosowanym lekiem tej grupy jest meprobarnat – dikarba- minian 2-metylo-2-n-propylo-l,3-propandiolu. Mechanizm i punkty uchwytu działania. Meprobarnat działa hamująco na tzw. interneurony (neurony wstawkowe) w rdzeniu kręgowym. Dzięki temu działaniu następuje zmniejszenie napięcia mięśni prążkowanych, a w następstwie zmniejszenie stanu napięcia emocjonalnego. Napięcie emocjonalne (np. strach, wściekłość) powoduje bowiem zawsze zwiększenie napięcia mięśni prążkowanych, natomiast wzmożone napięcie mięśni szkieletowych, zwiększa napięcie emocjonalne. Wytwarza się zatem błędne koło, które meprobamat przerywa.

Czytaj dalej

Wiele leków silnie upośledza sprawność psychofizyczną kierowców

Alkohol etylowy – leki – prowadzenie pojazdów mechanicznych. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem niewielkich nawet dawek alkoholu etylowego jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych (25%), z tego w 50% kończących się śmiertelnie. W związku z tym absolutny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem działania alkoholu jest usankcjonowany przepisami Kodeksu Drogowego.

Czytaj dalej

Alkohol etylowy.

Alkohol etylowy (Aethanolum, C2H5OH) jest jednym z najstarszych stosowanych od wieków środków farmakologicznych. Obecnie jego znaczenie jako leku jest niewielkie, natomiast nadal jest niezastąpiony jako rozpuszczalnik dla niektórych leków nierozpuszczalnych w wodzie. Ze względu na rozpowszechnione stosowanie niewielkich dawek alkoholu podczas posiłków, nadużywanie i zależność oraz często zdarzające się ostre zatrucia alkoholem etylowym jest konieczne poznanie jego właś-ciwości farmakologicznych i toksycznych.

Czytaj dalej

testosteron, winstrol, omnadren - www.sterydy.cc HelpKids.pl - zaburzenia lękowe u dzieci